top of page

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน กรณีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ณ สนามเทศบาลตำบลบ้านสาง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน กรณีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ณ สนามเทศบาลตำบลบ้านสาง댓글


bottom of page