top of page

พนักงานกองช่างตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสายหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง

วันที่ 4 มกราคม 2567 พนักงานกองช่างตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสายหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร


Comments


bottom of page