top of page

พัฒนาเยาวชนด้วยค่ายคุณธรรมภาคค่ำ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

โครงการมหาจุฬาอาสาพัฒนาสังคมไทย "บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน" ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเพื่อสร้างสังคมสันติสุข กิจกรรมพัฒนาชุมชน สร้างฝายห้วยครก พัฒนาเยาวชนด้วยค่าคุณธรรม ทาสีปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านสาง ทาสีป้ายและทำสวนหย่อมวัดสางเหนือ สวดมนต์ทำวัตรเย็น สานเสวนา "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานยุควิถีใหม่" พัฒนาเยาวชนด้วยค่ายคุณธรรมภาคค่ำ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ กิจกรรมรับบิณฑบาตร โดยมีผู้นำชมชนตำบลบ้านสาง ตำบลสันป่าม่วง นักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ เข้าร่วมโครงการコメント


bottom of page