top of page

มอบกระเบื้องให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายอำนาจ ณ ลำปาง กำนันตำบลบ้านสาง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด และนายวรพล ขยันขาย เจ้าพนักงานป้องกันฯ ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือน จากเหตุวาตภัยเมื่อเย็นวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.20 น. มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหมู่ที่ 3,4 บ้านสันเวียงใหม่ จำนวน 13 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ครัวเรือน รวม 14 ครัวเรือน มอบกระเบื้องให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

Comentarios


bottom of page