top of page

มอบถุงยังชีพคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

นางสาวธนหท้ย ไฝ่จิต นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และนางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมในการมอบถุงยังชีพฯ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปมอบให้แก่คนพิการด้านการเห็นในพื้นที่ต่อไป ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านสางได้รับการช่วยเหลือเยี่ยวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายเชวง ป้านตุ่น หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้ 2.นายสุทัศน์ หล่อดี หมู่ที่ 4 บ้านสันเวียงใหม่ 3.นางสาวมลิวัลย์ โนนตาสี หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง โดยมีนายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางและนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้มอบ

Kommentare


bottom of page