top of page

รับมอบป้ายบ้านผู้ยากไร้ รายนายราเชนทร์ ทาวงค์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สนง.พมจ.พะเยา

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาฯ นายบุญเรือง พันธ์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าปลัด นางสาวธนหทัย ใฝ่จิต นักพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบป้ายบ้านผู้ยากไร้ รายนายราเชนทร์ ทาวงค์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สนง.พมจ.พะเยา จำนวน 40,000 บาท
Comments


bottom of page