top of page

รับมอบป้ายเขตป่าชุมชน,ป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และป้ายบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด นายคมราช หวานใจ นักวิชาการเกษตร รับมอบป้ายเขตป่าชุมชน,ป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และป้ายบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ จากศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณเขตป่าชุมชนตำบลบ้านสางต่อไป

Comments


bottom of page