top of page

ร่วมรับฟังและจัดทำแผนชุมชน

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการกำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการตามพระราโชบาย และเผยแพร่ผลงานศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ชุมชน เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ปี 2566 โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมรับฟังและจัดทำแผนชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

Comentarios


bottom of page