top of page

ร่วมสอบเคสเพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลบ้านสาง จำนวน 6 ราย

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมสอบเคสเพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลบ้านสาง จำนวน 6 ราย ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้ 1 ราย หมู่ที่ 7 บ้านงิ้วเหนือ จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว จำนวน 1 ราย


Comments


bottom of page