top of page

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของโครงการ/กิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยนายอำนาจ ณ ลำปาง กำนันตำบลบ้านสาง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ ติดตามโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการไปแล้วและที่จะดำเนินการต่อไป ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของโครงการ/กิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Commentaires


bottom of page