top of page

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม เทศบาลตำบลบ้านสาง โดย นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสางCommentaires


bottom of page