top of page

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ หมู่ที่ 3,4 บ้านสันเวียงใหม่ ตลาดสดบ้านงิ้ว สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง โรงเรียนบ้านสางและหมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก


Hozzászólások


bottom of page