top of page

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ และหมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก

Comments


bottom of page