top of page

ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงการขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นางฤทัยพร หวานใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงการขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา


Comments


bottom of page