top of page

ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือเด็กนอกระบบในพื้นที่ตำบลบ้านสาง จำนวน 4 ราย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือเด็กนอกระบบในพื้นที่ตำบลบ้านสาง จำนวน 4 รายComments


bottom of page