top of page

สปสช และคำแนะนำในการทำจัดทำ ITA ประจำปี 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด นางลฎาภา ทำดี ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงาน ปปช.จังหวัดพะเยา รับการตรวจโครงการ สปสช และคำแนะนำในการทำจัดทำ ITA ประจำปี 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ






Comments


bottom of page