top of page

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสางและพนักงานเทศบาล ดำเนินการตัดและริดรอนกิ่งไม้ข้างทางสายบ้านสางใต้-สางเหนือ

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสางและพนักงานเทศบาล ดำเนินการตัดและริดรอนกิ่งไม้ข้างทางสายบ้านสางใต้-บ้านสางเหนือ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางให้ร่มรื่นและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและยานพาหนะ ได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากเทศบาลตำบลสันป่าม่วงในการตัดต้นไม้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Comentários


bottom of page