top of page

สำรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับความช่วยเหลือ ให้กับกลุ่มอาชีพ (กลุ่มเปราะบาง)

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นางสาวฤทัยพร หวานใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับความช่วยเหลือ ให้กับกลุ่มอาชีพ (กลุ่มเปราะบาง) ตำบลบ้านสาง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


Commentaires


bottom of page