top of page

ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวสุดา ไทยใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่สุ่มสำรวจการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลบ้านสาง จำนวน 9 หมู่บ้าน เป็นการลดปริมาณขยะเปียกหรือเศษอาหารและส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน

Comments


bottom of page