top of page

อบรมการใช้แอพลิเคชั่น AppSheet ในการเก็บข้อมูลทรัพยากรแหล่งน้ำ

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมกิจกรรมอบรมการใช้แอพลิเคชั่น AppSheet ในการเก็บข้อมูลทรัพยากรแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "เทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้ดินเพื่อยกระดับการจัดการน้ำรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืนบ้านสาง จังหวัดพะเยา" ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนตำบลบ้านสาง เจ้าหน้าที่เทศบาล อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

Comentarios


bottom of page