top of page

อบรมมีความรู้เรื่องการ ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /ประชาชนสามารถ ลด ละ เลิก

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์งดเหล้าในงานบุญ/งานศพ โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสางเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการ ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /ประชาชนสามารถ ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการจัดงานศพ /เป็นการทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผ่องใส เป็นการลด ละ เลิก อบายมุข/ดำรงไว้ในสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น และได้มอบป้ายรณรงค์งดเหล้าในงานบุญให้ทุกหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์งดเหล้าในงานบุญ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านสาง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่


Comentarios


bottom of page