top of page

ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายคมราช หวานใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวบุหลัน ทาจุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลบ้านสาง มีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนและการทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายอดุลย์ เสธา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ประชาชนและพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมประชาคม ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้


Comments


bottom of page