top of page

ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งมอบเงินและเครื่อง​อุปโภค

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายอดุลย์ เสธา ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อสบ.และนางสาวธนหทัย ใฝ่จิต นักพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับนางสาวธวัลรัตน์ ชาครธนาเกียรติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด​พะเยา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ที่ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งมอบเงินและเครื่อง​อุปโภค​ บริโภค​ พื้นที่ตำบลบ้านสาง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางไข ขายข้าวสาร อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้และ 2.นางทองใบ มังจักร์ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้Comments


bottom of page