top of page

ออกให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ

วันที่ 7 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง ออกให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่ หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้ ณ วัดศรีบุญเรือง และหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว ณ ศาลาประชาคมComments


bottom of page