top of page

เข้ารับการประเมินแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น 8

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 กองคลังเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนางลฎาภา ทำดี ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประเมินแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น 8 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านรายได้ 2.งปม.รายจ่าย 3.ด้านการเงิน 4.การจัดซื้อจัดจ้าง 5.ด้านการบัญชีและทรัพย์สิน 6.ด้านการกำกับดูแลตนเอง 7.ด้านการก่อหนี้ระยะยาว 8.ด้านเงินสะสม จากสำนักงานคลังจังหวัด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง

コメント


bottom of page