top of page

เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (85 คะแนนขึ้นไป) รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 หน่วยงาน เข้ารับมอบใบประกาศฯ ในครั้งนี้


Comments


bottom of page