top of page

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ และถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ และถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชนคาร์บอนเครดิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง댓글


bottom of page