top of page

เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน

วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายเนียม โคแพร่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาฯ นายอนันต์ วงค์เทศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้นักกีฬาตำบลบ้านต๊ำ ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


Comments


bottom of page