top of page

เคลียร์พื้นที่เตรียมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร รหัสสายทาง พย.ถ.16-005 สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาง

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานกองช่าง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจเพื่อที่จะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า โดยให้กองช่างดำเนินการริดรอนกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้า และทางการไฟฟ้าฯ จะทำการขุดหลุมย้ายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เพื่อเคลียร์พื้นที่เตรียมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร รหัสสายทาง พย.ถ.16-005 สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร งบประมาณ 5,546,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


Comments


bottom of page