top of page

เทศบาลตำบลบ้านสางจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาสีประชาชนสัมพันธ์ตำบลบ้านสาง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบ้านสางจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาสีประชาชนสัมพันธ์ตำบลบ้านสาง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ได้มองเห็นความสำคัญของกีฬาและการออกกำลังกายประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยกันพัฒนาทักษะกีฬาแก่คณะนักกีฬาและประชาชนในตำบลบ้านสาง ได้รู้จักกฎ กติกา มารยาท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของไทยและส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากท่านอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน กราบขอบพระคุณร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยาเขต 1 ให้เกียรติมาให้กำลังใจและเยี่ยมซุ้มกองเชียร์ทุกสี และว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ ปลัดจังหวัดพะเยา และขอบพระคุณนายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง นายบาล บุญก้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสพร้อมทีมบริหาร นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ นายจิระพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ให้เกียรติมาร่วมงานและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬา เทศบาลตำบลบ้านสางกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอบพระคุณโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อนุเคราะห์ดุริยางค์พี่น้องชาวตำบลบ้านสางทุกหมู่บ้าน/ขอบพระคุณชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านสาง /ดีเจเภาที่สนับสนุนเครื่องเสียง/ผอ.รักษิณา วงศ์ษา ดุริยางค์ นักกีฬาฟุตบอล การแสดงของนักเรียนและเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานพร้อมขอบคุณคณะครูทุกท่าน/ผอ.วลัยพรรณ ใจคำ และคณะครูร.ร สันเวียงใหม่ ทีส่งการแสดงของนักเรียน และนักฟุตบอลมาร่วมงาน/ผอ.วัชระ ทะยศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสางและทีมงาน อสม.ที่มาดูแลเรื่องสุขภาพให้ผู้ที่มาร่วมงาน/ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านสาง นางสุดา พันธ์ปัญญา ที่จัดทีมสตรีตำบลบ้านสางมาร่วมฟ้อน/ขอบคุณชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสางและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสางทุกท่าน ที่ให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนแต่ละสีในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างสูง


Comments


bottom of page