top of page

เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อให้เด็กวัยเรียนเข้าถึงอาหาร เพื่อสุขภาวะ การบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอรวมถึงการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสางコメント


bottom of page