top of page

เปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านสาง ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม เป็นประธานเปิดเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านสาง ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ การดำเนินโครงการและกิจกรรมของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านสางที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การเสนอแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page