top of page

เปิดโครงการคัดกรอง ประเมิน เฝ้าระวัง ภาวะซึมเศร้า ในกลุ่มผู้สูงอายุเชิงรุก

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรอง ประเมิน เฝ้าระวัง ภาวะซึมเศร้า ในกลุ่มผู้สูงอายุเชิงรุก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ 2.เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเชิงรุก 3.เพื่อเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงและจัดกิจกรรมลดภาวะซึมเศร้า สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง ณ อาคารเอนกประสงค์วัดสันบัวบก

Comments


bottom of page