top of page

เปิดโครงการอาชีวอนามัยสำหรับวัยทำงาน

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวอนามัยสำหรับวัยทำงาน (โรคจากการประกอบอาชีพ) สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสางปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มี อสม. กลุ่มอาชีพพื้นที่ตำบลบ้านสาง เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านสาง เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดสันบัวบก
댓글


bottom of page