top of page

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร รหัสสายทาง พย.ถ.16-005 สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายเนียม โคแพร่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานกองช่าง ได้นำรถกระเช้าดำเนินการริดรอนกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้า เพื่อเตรียมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร รหัสสายทาง พย.ถ.16-005 สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร งบประมาณ 5,546,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


Opmerkingen


bottom of page