top of page

โครงการก่อสร้างฝายห้วยแม่พาด

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง เรียกประชุมสม้ยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 เรื่องเพื่อพิจารณา ขอเสนอญัตติ ขอมติการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการก่อสร้างฝายห้วยแม่พาด/เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วงเห็นชอบต่อการก่อสร้างและนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในเขตตำบลบ้านสาง/ขออนุญาตเข้าไปทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ่้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายบาล บุญก้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง


Commenti


bottom of page