top of page

โครงการก่อสร้างรางระบาย หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก งบประมาณ 588,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบาย หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก งบประมาณ 588,000 บาท ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องประชาชนในละแวกนั้น ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังComments


bottom of page