top of page

โครงการขจัดความยากจนฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฝั่งทิศตะวันตก

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. อำเภอเมืองพะเยาโดยนายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอาวุโส นางสาววารุณี กันทะวัง ปลัดอำเภอ นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส คณะทำงาน 3 ตำบล ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ผู้ประสบปัญหา ตามโครงการขจัดความยากจนฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฝั่งทิศตะวันตก


Comments


bottom of page