top of page

โครงการขยะปลอดโรค คนปลอดภัย จัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการขยะปลอดโรค คนปลอดภัย จัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R และเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page