top of page

โครงการธนาคารอึ่งเพ้า (เค่า) ต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการธนาคารอึ่งเพ้า (เค่า) ต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดพะเยา ปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ/นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายถนอม ขันเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาฯ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวบุหลัน ทาจุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายคมราช หวานใจ นักวิชาการเกษตร ร่วมโครงการดังกล่าว ณ บริเวณสระบ่อดิน สระน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ป่า และบ่อน้ำเย็น

Comments


bottom of page