top of page

โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่กว๊านพะเยา

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ให้การต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะกำหนดตรวจราชการ "โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่กว๊านพะเยา" พื้นที่ตำบลบ้านสาง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พนักงานเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ตัวแทนจากตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่ใส ตำบลบ้านต๋อม ตำบลสันป่าม่วง และประชาชนตำบลบ้านสาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาส่งสู่กว๊านพะเยา เพื่อแพร่ขยายพันธ์ุเพิ่มปริมาณจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุปลา จำนวนเก้าล้านตัว ณ กว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก บ้านสันเวียงใหม่

Comments


bottom of page