top of page

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.16-007 หมู่ที่ 1,2,6,7

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายสมพิศ หวานใจ /นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายเนียม โคแพร่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชาคม เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายการจัดสรร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.16-007 หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลบ้านสาง โดยมีประชาชนหมู่ที่ 6,7 เข้าร่วมประชาคม ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6


Opmerkingen


bottom of page