top of page

โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร รหัสสายทาง พย.ถ.16-017

โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร รหัสสายทาง พย.ถ.16-017 สายหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง - หมู่ที่ 7 บ้านงิ้วเหนือ ต.บ้านสาง งบประมาณตามสัญญา 2,111,000 บาท ผู้รับจ้าง บ.เวียงพานคอนกรีต จำกัด งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

Comments


bottom of page