top of page

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ มอบหมายให้ นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นางสาวฤทัยพร หวานใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจสอบบ้านที่อยู่อาศัยคนพิการ รายนางสาวดอกอ้อ ขำนาญยา หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

ความคิดเห็น


bottom of page