top of page

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสมพิศ หวานใจและนายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง และนางสาวธนหทัย ใฝ่จิต นักพัฒนาชุมชน ร่วมสำรวจบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านสันเวียงใหม่ และหมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้เหมาะสมกับสุขลักษณะ มีความปลอดภัย ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาComments


bottom of page