top of page

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายธนวัฒน์ จันทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ช่วยกันซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน นายจันทร์ สมควร หมู่ที่ 6 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 40,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสาง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2566 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Comments


bottom of page