top of page

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมมอบป้ายบ้านนายจันทร์ สมควร ได้รับการปรับปรุงบ้่นเลขที่ 50 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสางตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Comments


bottom of page