top of page

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีพ.ศ.2565

วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายเนียม โคแพร่ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีพ.ศ.2565 จัดโดยศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลบ้านสาง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จำนวน 20,000 บาท โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น โดยมีนางสาวธนหทัย ใฝ่จิต นักพัฒนาชุมชน ผู้ปกครอง /นักเรียนโรงเรียนบ้านสางและโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วม ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่


Comments


bottom of page