top of page

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านสาง เป็นประธานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้แก่เยาวชนและชุมชนต่อไป โดยมีผู้ปกครองและเยาวชนโรงเรียนบ้านสางและโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากรจาก ตชด.32 ให้ความรู้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จำนวน 20,000 บาท ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่


Comments


bottom of page