top of page

โครงการฝายห้วยแม่พาด งบประมาณ 30,000,000 บาท เป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนากว๊านฝั่งทิศตะวันตกของท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วย นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศนตรีตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาฯ นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นตัวแทนชาวบ้านตำบลบ้านสาง รับมอบที่ดินจากคุณธีร คำภีระ และ คุณสุนีย์ (สวนสุนีย์ฟาร์ม) โดยเซ็นต์เอกสารและมอบโฉนดที่ดินจำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำโครงการฝายห้วยแม่พาด งบประมาณ 30,000,000 บาท เป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนากว๊านฝั่งทิศตะวันตกของท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งฝายห้วยแม่พาดจะมีประโยชน์ต่อชาวตำบลบ้านสาง จ่ายน้ำทั่วลำเหมือง สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ทั้งระบบ ด้านการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แก้ปัญหาภัยแล้ง ทางเทศบาลตำบลบ้านสางกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ จะใช้ที่ดินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page